Get Adobe Flash player

Vallas on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor

Harku vallavalitsus annab teada, et avatud on hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor Harku vallas ja taotluseid saab esitada kuni 01. juunini.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega (eeldusel et ei ole liitutud elektrivõrguga) seotud tegevusi.

Toetust saab taotleda ainult hajaasustuses asuvale olemasolevale majapidamisele kus ka elatakse!

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Harku vallavalitsusse hiljemalt 01. juunil 2017.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017).

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate Harku valla http://www.harku.ee/hajaasustuse-programm  ja EAS kodulehelt http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/.